من و خواهرم

نکته ها

چهره نازیبا بهتر از ذهن نازیباست !

خشمگین شدن یعنی به سبب گناه دیگران از خود انتقام گرفتن!

زیبایی که با فضیلت توام نباشد گل بی عطر را ماند!