من و خواهرم

حرف دل

کم کم به اول مهر نزدیک می شویم بوی ماه مهر همراه با ماه عزیز

رمضان جنبشی بزرگ در مردم ایجاد می کند.

چه دل انگیز است !

خواهرم امسال به ما می پیوندد.

البته امادگی