من و خواهرم

 

علی ای همای رحمت تو چه ایتی خدا را    

که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را 

سالروزشهادت امام علی(ع)بر همه ی شیعیان تسلیت باد.