من و خواهرم

بهداشتی آرایشی

مشخصات یک کرم مرطوب کننده خوب کدام است؟


۱-قابلیت جذب سریع پس ازمصرف وماساژ درپوست.


۲-قوام مناسب.


۳-رنگ وبوی شفاف وجلای خوب وظاهریکنواخت.


۴-عدم ایجادحساسیت وآ لودگی قارچی هنگام مصرف.


۵-قابل پاک شدن سریع پس ازشست وشو.


۶-عدم ایجادظاهرچرب پس ازمصرف.