من و خواهرم

نکات به یادماندنی ومفید!


اگه کسی خوبی های تورا فراموش کرد تو خوب بودن را فراموش نکن.هر که کلامش زیاد باشد خطایش نیز زیاد است.چیزی را که نمی توان به دست آورد فراموش کن چیزی را که نمی توانی


فراموش کنی به دست آور.