من و خواهرم

چندراه برای کاهش تیرگی دورچشم!

  • هرروزصبح وشب روغن بادام رابه آرامی دورچشم هابمالید.
  • کشیدن سیگاررابرای همیشگی کناربگذارید.
  • روزانه دوفنجان اسفناج تازه مصرف کنید.
  • حداقل۸-۷ساعت خواب شبانه داشته باشید.
  • ازکرم هایی بامارک های معتبرواستانداردبرای پوشش نواحی
          تیره کمک بگیرید.
  • درازبکشیدوقطعه هایی ازخیاررازیرچشم خودقراربدهید.