من و خواهرم

احادیث

امام علی(ع)


مراقب گفتارت باش که عملت می شود.


امام رضا(ع)


دوستی بامردم نیمی ازعقل است.حضرت محمد(ص)


زیبایی مردفصاحت زبان اوست.حضرت علی(ع)          


بزرگ ترین تفریح کاراست.امام هادی(ع)


حسدنیکوئی هارانابودسازد.
امام علی(ع)


بزرگ ترین شجاعت صبراست.حضرت محمد(ص)


هرکسی مومنی راشادکند مطمئناْخداراشادکرده است.