من و خواهرم

نکاتی مهم برای درمان جوش صورت

خودداری ازمصرف غذاهای پرچرب


روزی دوبار صورت خودرابشوییدوماساژبدهید.برای شستشوازصابونی


که پزشک توصیه می کنداستفاده کنید.ابتداصورت خودراخوب صابون


بزنیدتاکف صابون آن رابپوشاندسپس بانوک انگشتتان پوست صورت را


ماساژبدهیدتاصابون خوب درمنافذآن نفوذکرده وچربی های موجوددر


پوست راازبین ببرد.اگرمی خواهید جوش هارادستکاری کنیدتاخالی


شودابتداانگشتان خودراباالکل ضدعفونی کرده سپس بایک دستمال


تمیزجوش هارابه آهستگی فشاردهیدتاتخلیه شودوبعدپوست صورت


راماساژدهید.زیرااین امرموجب تخلیه چربی پوست می شودوازپیشرفت


جوش هاجلوگیری می کند.