من و خواهرم

چهارپندعبرت آموز

لقمان حکیم به فرزندش می گوید:چهارصد پیغمبرراملاقات وخدمت کردم


وازتمام کلمات وپندیات آنان چهارکلمه انتخاب کردم:


۱-درنمازقلبت راحفظ کن.


۲-وقتی سرسفره می نشینی مواظب باش تاغذاحرام نباشد.


۳-وقتی به خانه دیگری می روی مواظب چشم خودت باش.


۴-هنگامی که میان مردم هستی مواظب زبانت باش.