من و خواهرم

چیستان

ان چیست که بالا پرتاب کنی پایین میپرد پایین بزنی بالا می پرد ؟

جواب : توپ