من و خواهرم

شوخیهای پیامبر (ص)

روزی پیامبر (ص)وحضرت علی(ع)کنار هم نشسته بودند وخرما می خوردند. 

 

پیامبرتصمیم گرفتندبا پسر عمویشان شوخی کنند.انها گرم صحبت بودند بنابراین حضرت علی(ع) 

 

متوجه این کار پیامبر نشد پس از ان که پیامبر خرماهارا خوردند رو کردند به ایشان وگفتند:علی 

 

جان به نظر تو کدام یک از ما خرمای بیشتری خورده است؟ 

 

حضرت علی به هسته های جمع شده نگا کرد و دید حتی یک هسته ی خرما جلوی پیامبر(ص) 

 

نیست بنابر این زود متوجه شوخی ایشان شد و برایاین که شوخی پیامبر راپاسخ دهد گفت: 

 

(ظاهرا" من اما گویا شما ان قدر گرسنه بوده اید که خرما ها را با هسته خورده اید!)